Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2019

sklep

Maluch

resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej

Program MALUCH w pytaniach i odpowiedziach

Co jest podstawą prawną Resortowego Programu "Maluch"?

Podstawą prawną programu jest art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jakie są cele Resortowego Programu "Maluch"?

Program „Maluch” zakłada:

 • stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci,
 • poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat),
 • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
 • wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci (zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności),
 • szkolenie dziennych opiekunów.

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie różnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0–3 lata opieką instytucjonalną.

Skąd pochodzą środki na finansowanie Programu?

Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich łączna kwota to 190 mln zł, która zostanie podzielona na kolejne lata.

Do kogo skierowany jest Resortowy Program "Maluch"?

Adresatami Programu są jednostki samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach.

Program informuje dodatkowo, że preferowane będą te gminy, w których:

 • występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem,
 • w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki nad dziećmi do lat 3,
 • liczba nowopowstałych miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat,
 • projekt zrealizowany będzie w możliwie najkrótszym okresie,
 • jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat,
 • dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie.

Kto uczestniczy w realizacji Resortowego Programu "Maluch"?

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wojewodowie i jednostki samorządu terytorialnego – gminy. W ramach Programu każdy z tych podmiotów zobligowany jest do realizacji określonych zadań.

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 • wojewodowie;
 • jednostki samorządu terytorialnego – gminy;
 • w konkursie również mogą być zgłaszane oferty dotyczące zadań podejmowanych w ramach współpracy z partnerami publicznymi i niepublicznymi (dotyczy to między innymi organizacji pozarządowych i osób prywatnych). Środki partnera oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są, przy ustaleniu udziału dotacji w kosztach realizacji zadania, na równi ze środkami własnymi gminy.

Jakie są główne założenia Resortowego Programu "Maluch"?

Program polega na współfinansowaniu przez budżet państwa tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).

Na co można przeznaczyć fundusze z Resortowego Programu "Maluch"?

Program Maluch zakłada, ze przedmiotem dofinansowania może być:

 • wyposażenie albo doposażenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi,
 • adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
 • budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Jakie formy opieki nad dziećmi do lat 3 uwzględnia Resortowy Program "Maluch"?

Wszystkie działania przewidziane przez Program (a więc wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a także wyposażanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dotyczą następujących form opieki:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • dzienni opiekunowie.

Jakie są warunki i standardy składania ofert w ramach Resortowego Programu "Maluch"?

 • ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do Programu oraz z warunkami zawartymi w ogłoszeniu,
 • gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach finansowania,
 • gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej,
 • dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej niż jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w ramach tworzenia jednej z form (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun),
 • gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej dofinansowaniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: w przypadku żłobków i klubów dziecięcych – przez okres nie krótszy niż 5 lat dla planowanej liczby dzieci (od daty zakończenia realizacji Programu); w przypadku opiekunów dziennych – przez okres nie krótszy niż 2 lata dla planowanej liczby dzieci (od daty zakończenia realizacji Programu).

Jakie są zasady finansowania w ramach Programu "Maluch"?

Finansowanie Programu różnicowane jest przez rodzaj działania, które planuje się podjąć w odniesieniu do danej instytucji opiekuńczo-edukacyjnej. Procentowy udział budżetu państwa w poszczególnych działaniach prezentuje tabela na dole strony. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości kosztów realizacji zadania. W przypadku instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 70% wartości kosztów realizacji zadania.

W przypadku pozyskania innych, niż środki własne i dotacja, źródeł finansowania zadania, dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy. Dopuszcza się oferty zakładające pokrycie wkładu własnego gminy z wkładu partnerów gminy lub z innych źródeł.

W jaki sposób nadzorowana jest realizacja Resortowego Programu "Maluch"?

Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autora Programu, po zakończeniu realizacji Programu gmina przedstawia wojewodzie sprawozdanie z jego realizacji w ujęciu merytorycznym i finansowym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu, w trakcie realizacji Programu, w uzasadnionych przypadkach, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może przeprowadzić jego kontrolę, w trakcie wymaganego okresu funkcjonowania instytucji opieki gmina na koniec każdego roku składa sprawozdanie merytoryczne z jej funkcjonowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu.

FORMA OPIEKI DZIAŁANIE WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Żłobki zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 25 tys. zł
adaptacja istniejącego budynku 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 95 tys. zł
budowa lub zakup nowego budynku 70% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 440 tys. zł
Kluby dziecięce zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 15 tys. zł
adaptacja istniejącego budynku 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 55 tys. zł
budowa lub zakup nowego budynku 70% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 255 tys. zł
Dzienny opiekun zakup wyposażenia istniejącego budynku 40% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 5 tys. zł
adaptacja istniejącego lokalu gminnego 50% wartości kosztorysu,
ale nie więcej niż 10 tys. zł

Dla zadań niezapewniających opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 1800 1000 1800
Adaptacja 3400 2000 2200
Budowa lub zakup budynku (lokalu) 11300 6600 -

Dla zadań zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce wynosi:

Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 2400 1400 4000
Adaptacja 4800 2800 5000
Budowa lub zakup budynku (lokalu) 15800 9200 -

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej