Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2018

sklep

Maluch

resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej

Ustawa o opiece żłobkowej

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235) określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad najmłodszymi, minimalne standardy usług placówek i kwalifikacje osób sprawujących opiekę oraz reguluje zasady finansowania i działalności nadzorczej w zakresie przestrzegania warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi do lat 3.

Ustawa, nazywana potocznie, żłobkową przewiduje, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

Nowelizacja ustawy

Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat 3, większe wsparcie samorządów ze strony państwa oraz nowe kompetencje gmin w zakresie sprawowania opieki to główne zmiany jakie wprowadzono w 2011 roku. Od tamtego czasu przybyło żłobków, bo uproszczono zasady ich zakładania (przestały być zakładami opieki zdrowotnej).

Znowelizowana ustawa pozwoliła na zatrudnienie osoby po kursach na stanowisko dziennego opiekuna, powstały kluby dziecięce (opieka dzieci sprawowana jest przez 5 godzin). A rodzice, którzy zdecydowali się zatrudnić nianie, nie ponoszą kosztu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Robi to Państwo.

Nowe prawo reguluje funkcjonowanie:

  • Żłobka i klubu dziecięcego
  • Dziennego opiekuna
  • Niani

Zgodnie z ustawą opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana może być od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia, podczas gdy w klubie dziecięcym dolną granicą wieku jest 1 rok życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

Obydwie jednostki mogą być prowadzone przez gminy, przy czym gmina ma obowiązek prowadzić je w formie gminnych jednostek budżetowych, osoby fizyczne jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu.

Pracą żłobka oraz klubu dziecięcego kieruje:

Ustawa określa szczegółowe wymagania dotyczące personelu oraz kadry kierowniczej instytucji, a także dopuszcza udział wolontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi Pracą żłobka kieruje dyrektor.

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo; co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Zadania żłobka i klubu dziecięcego:

Żłobki i kluby dziecięce mają za zadanie zapewnić podopiecznym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantować właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną (przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji) oraz współpracy między opiekunem dzieci a ich rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. W przypadku klubów dziecięcych dopuszczone jest także uczestnictwo rodziców w zajęciach.

Wymagania lokalowe i sanitarne:

Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy zostały określone w rozporządzeniu ministra pracy i pomocy społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:

Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

Rejestr zawiera ten nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki:

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

W przypadku utworzenia prywatnego żłobka lub klubu wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. Przewidziano również możliwość otrzymywania przez gminy dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. W przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3 wysokość tej dotacji może wynosić aż do 70% kosztów.

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej