Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2018

sklep

Maluch

resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej

Opieka nad małym dzieckiem

Okres rozwojowy dziecka począwszy od pierwszych chwil na świecie, aż do osiągnięcia 3 roku życia, odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu się zdrowej i silnej osobowości małego człowieka. Właściwa opieka i dostarczanie wielu pozytywnych doświadczeń w dzieciństwie, w ogromnym stopniu determinuje postawę dziecka wobec otaczającego je świata i ma wpływ na całe jego późniejsze życie. Dopóki dziecko przebywa wyłącznie pod opieką rodziców, to na nich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie mu właściwych warunków do rozwoju. W momencie kiedy dziecko osiągnie wiek minimum 20 tygodni, a oboje rodziców chcą wznowić aktywność zawodową, opiekę nad swoim dzieckiem częściowo mogą powierzyć instytucji żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wymienione formy opieki uwzględnione zostały przez Resortowy Program „Maluch”. Różnią się one od siebie pod względem zasad funkcjonowania, wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku, zwanej potocznie „ustawą żłobkową”, ale wszystkie mają za zadanie wspierać rodziców w opiece nad dziećmi.

W poniższym zestawieniu znajdują się główne zasady funkcjonowania poszczególnych form opieki nad dziećmi do 3 lat.

ŻŁOBEK KLUB MALUCHA DZIENNY OPIEKUN

Warunki sprawowania opieki


Wiek i liczba dzieci
W żłobku mogą przebywać dzieci od momentu ukończenia 20 tygodnia, aż do 3 roku życia. W przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest też korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia.

Wymiar czasowy
Ilość czasu na dobę, w którym dziecko może przebywać w żłobku, to maksymalnie 10 godzin dziennie. W uzasadnionych przypadkach (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo mają wyznaczoną wizytę lekarską) czas pobytu dziecka w żłobku może zostać wydłużony za dodatkową opłatą.

Zasady żywienia
Przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się wyżywienie.


Wiek i liczba dzieci
W klubie dziecięcym może przebywać maksymalnie 15 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia.

Wymiar czasowy
W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców.

Zasady żywienia
Klub malucha nie ma obowiązku zapewnienia dzieciom wyżywienia.


Wiek i liczba dzieci
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od momentu osiągnięcia przez nie 20 tygodnia, aż do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 4 roku życia. Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci.

Wymiar czasowy
Czas sprawowania opieki dostosowany jest do warunków pracy rodziców dziecka, jednak w przypadku dziecka w wieku do 18 miesięcy, nie powinien przekraczać 20 godzin tygodniowo.

Zasady żywienia
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za wyżywienie dzieci, a maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy. Istnieje także możliwość codziennego dostarczania posiłków przez rodziców.

Warunki lokalowe i organizacja przestrzeni


Liczba pomieszczeń
Co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci.

Przeznaczenie pomieszczeń
Każda grupa ma do dyspozycji bawialnię, istnieje wydzielone miejsce do odpoczynku, może być wspólne dla dwóch grup, zapewnia się miejsce do spożywania posiłków.

Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń
Co najmniej 4 m² na każde dziecko.

Przestrzeń na dworze
Zapewnione jest bezpośrednie wyjście na teren otwarty, wyposażony w urządzenia do zabaw.


Liczba pomieszczeń
Co najmniej jedno pomieszczenie, przeznaczone dla nie więcej niż 15 dzieci, znajdujące się na parterze budynku.

Przeznaczenie pomieszczeń
Zapewnione jest miejsce do przewijania oraz oddzielne miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej i do przechowywania sprzętu i środków czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci

Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń
Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2, jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci.


Liczba pomieszczeń
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem we własnym domu lub mieszkaniu spełniającym warunki bezpieczeństwa (gmina może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna). Udostępnione dla dzieci powinno być co najmniej jedno pomieszczenie, w którym zapewnione jest miejsce na odpoczynek dzieci.

Przeznaczenie pomieszczeń
Istnieje wydzielone miejsce do spożywania posiłków i odpoczynku.

Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń
Co najmniej 3 m² na każde dziecko.

Przestrzeń na dworze
Możliwość wyjścia na dwór, zaś w przypadku dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia, możliwe jest werandowanie na otwartym balkonie lub tarasie.

Warto wiedzieć | Opieka nad małym dzieckiem | Ustawa o opiece żłobkowej